03111

15th Nov.'03 [ Asakura Choso Museum, Yanaka, Tokyo]